ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15621282110 พื้นฐานการออกเเบบเเละพัฒนาเว็บไซต์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25621282111 โปรแกรมเชิงวัตถุ 11-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35621282112 โปรแกรมเชิงวัตถุ 21-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45621282113 การเขียนโปรแกรมประยุกค์บนอุปกรณ์พกพา1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55621282114 พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65621282122 ระบบเสียงและระบบภาพ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75621282123 การตัดต่อเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85621282124 ระบบสื่อสารโทรคมนาคม1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95621282127 ระบบเสียงและระบบภาพ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105621288001 ฝึกงาน*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115621288501 โครงการ*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125622001001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2-0-2 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135622001002 การบัญชีเบื้องต้น 11-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145622001003 การบัญชีเบื้องต้น 21-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155622001004 การขายเบื้องต้น 12-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165622001005 การขายเบื้องต้น 21-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175622001006 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185622001007 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195622001008 กฎหมายพาณิชย์2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205622011021 กฏหมายแรงงานและการประกันสังคม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215622012001 การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225622012004 การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235622012005 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245622012107 การบัญชีตั๋วเงิน3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255622012108 การบัญชีสินค้า3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265622018001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275622022004 การกระจายสินค้าและบริการ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285622022005 การโฆษณา1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295622022006 การส่งเสริมการขาย2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305622022007 การจัดแสดงสินค้า1-4-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315622022008 การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325622022102 การขายตรง2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335622022103 การค้าปลีกและการค้าส่ง2-2-3 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345622022104 การบรรจุภัณฑ์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355622022111 การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน3-0-3 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365622022201 ศิลปการขาย2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375622022203 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385622028001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395622029001 การประชาสัมพันธ์1-2-2 (3)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405622042001 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415622042002 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425622042005 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435622042008 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445622042106 โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455622042108 โปรแกรมประมวลผลคำ1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465622042109 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 1-2-2 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475622048001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485623082007 กราฟิกแอนิเมชั่น1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495624000101 ผ้าและการแต่งกาย0-6-3 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505624000102 อาหารครอบครัว2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.