ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
132102202 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
232102203 การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
332102204 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
432102205 การประชาสัมพันธ์สําหรับการพัฒนาชุมชน3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
532102206 การสื่อข่าว2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
632102207 เทคนิคการเป็นพิธีกร3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
732102208 การประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
832102209 การประชาสัมพันธ์เพื่อการโรงแรม3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
932102210 ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เบื้องต.น4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1032102211 ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เพื่ออาชีพ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1132104001 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1232104002 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1332104003 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1432104004 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1532106001 โครงการ16-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1632112001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1732112002 การบริหารร้านค้าปลีก4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1832112003 การบริการลูกค้า3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1932112004 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2032112005 การบริหารทรัพยากรบุคคล3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2132112006 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2232112007 การจัดการสินค้าในธุรกิจค้าปลีก3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2332112008 การบริหารระบบข้อมูลสําหรับธุรกิจค้าปลีก3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2432112009 การสื่อสารการตลาด3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2532112010 กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2632112011 การบริหารธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2732112012 การจัดการธุรกิจในระบบจัดส่งถึงลูกค้า3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2832112013 การตลาดเพื่อสังคม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2932114101 การขายและการบริการ0-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3032114102 การจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงคลัง0-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3132114103 การจัดการธุรกิจค้าปลีก0-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3232114104 การจัดการสินค้าประเภทอาหารสด0-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3332114105 การจัดการสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร0-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3432114106 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจค้าปลีกทั่วไป5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3532114201 การบริหารร้านสะดวกซื้อ 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3632114202 การบริหารร้านสะดวกซื้อ 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3732114203 การบริหารร้านสะดวกซื้อ 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3832114204 การบริหารร้านสะดวกซื้อ 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3932114205 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจร้านสะดวกซื้อ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4032114301 การบริหารงานสรรพสินค้า 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4132114302 การบริหารงานสรรพสินค้า 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4232114303 การบริหารงานสรรพสินค้า 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4332114304 การบริหารงานสรรพสินค้า 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4432114305 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจสรรพสินค้า5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4532114401 การบริหารงานซูเปอร์เซ็นเตอร์ 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4632114402 การบริหารงานซูเปอร์เซ็นเตอร์ 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4732114403 การบริหารงานซูเปอร์เซ็นเตอร์ 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4832114404 การบริหารงานซูเปอร์เซ็นเตอร์ 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4932114405 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5032114501 การบริหารงานซูเปอร์มาร์เก็ต 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.