ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15621042111 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25621042116 เครื่องปรับอากาศในรถยนต์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35621042120 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45621042121 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55621042311 ไมโครโปรเซสเซอร์เเละไมโครคอนโทรลเลอร์0-6-3 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65621042317 ไมโครคอมพิวเตอร์และการใช้งาน 21-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75621042318 วงจรรวมเเละการใช้งาน2-4-3 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85621042319 วิทยาการก้าวหน้าโทรคมนาคม2-4-3 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95621042411 การควบคุมอัตโนมัติ0-4-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105621042414 ระบบควบคุมการขับเคลื่อน1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115621042417 พื้นฐานเทคโนโลยี ซีเอ็นซี1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125621042418 ระบบเเอฟเอ็มเอส1-4-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135621042419 คอมพิวเตอร์ในการออกเเบบ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145621042514 งานบริการเครื่องพิมพ์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155621042515 งานบริการเครื่องจ่ายไฟคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165621048001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175621048501 โครงการ*-*-4 (4)โครงการแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185621052001 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์0-3-1 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195621052002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205621052003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215621052004 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225621052005 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235621052006 วงจรพัลส์และสวิตชิง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245621052007 วงจรดิจิตอล1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255621052008 เครื่องเสียง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265621052009 เครื่องรับวิทยุ2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275621052010 เครื่องส่งวิทยุ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285621052011 เครื่องรับโทรทัศน์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295621052101 คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305621052102 ระบบเสียง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315621052103 ระบบภาพ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325621052104 วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335621052105 ไมโครคอรโทรลเลอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345621052106 สายส่งและสายอากาศ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355621052108 ซิลสกรีนและวงจรพิมพ์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365621052110 เครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375621052111 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385621052112 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395621052114 โทรศัพท์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405621052117 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415621052118 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425621052121 หุ่นยนต์เบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435621052122 อินเตอร์เฟสเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445621052126 ระบบเคเบิลทีวี1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455621058001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465621058501 โครงการ*-*-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475621061001 พื้นฐานงานไม้0-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485621061002 พื้นฐานงานปูน0-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495621061003 วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 12-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505621061004 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง2-0-2 (2)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5156 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.