ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131062112 ชลศาสตร์ 12-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231062113 ชลศาสตร์ 23-0-1 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331062114 การวิเคราะห์โครงสร้าง3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431062115 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป4-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531062116 การปฏิบัติงานสํารวจเส้นทาง0-3-1 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631062117 การชลประทาน3-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731062118 ธรณีวิทยา2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831062119 วิศวกรรมการจราจร2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931062120 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031062121 วิศวกรรมการทาง3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131062201 การอ่านแบบและประมาณราคา2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231062202 การจัดการงานก่อสร้าง2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331062203 เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง2-0-2 (8)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431062204 การประปาและระบบน้ำเสีย2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531062205 การสํารวจและการระดับ4-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631062206 การไฟฟ้าในอาคาร2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731062207 โครงสร้างใต้ดิน2-0-2 (8)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831062208 การวิบัติของอาคาร2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931062209 กฎหมายควบคุมการก่อสร้าง2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031062210 การควบคุมงานก่อสร้าง 16-0-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131062211 การควบคุมงานก่อสร้าง 26-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231062212 โครงการควบคุมงานก่อสร้าง6-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331062213 กฎหมายสัญญาและรายการก่อสร้าง2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431062214 การนิเทศงานก่อสร้าง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531062215 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมก่อสร้าง2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631062216 การตรวจงานก่อสร้าง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731062217 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831062218 เทคโนโลยีการก่อสร้าง2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931062219 การบริหารงานบํารุงรักษาอาคาร2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031062220 การควบคุมอุปกรณ์ในอาคาร2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131062221 การบริหารและการจัดการงานก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231062222 การบริการสุขาภิบาลในอาคาร2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331062223 การควบคุมและเขียนรายงานการก่อสร้าง2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431062224 สัญญาและบริหารงานก่อสร้าง2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531062225 ระบบประสานทางพิกัด2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631062226 การวางแผนงานก่อสร้าง2-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731062227 ปฏิบัติงานก่อสร้าง6-0-2 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831064101 ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 10-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931064102 ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 20-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031064103 ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 30-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131064104 ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 40-0-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231066001 โครงการ0-4-4 (4)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331071001 การออกแบบพื้นฐาน2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431076001 โครงการ0-4-4 (4)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531080001 ศิลปะและภาพร่างเพื่อการออกแบบ1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631080002 เขียนแบบก่อสร้าง0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731080003 การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831080004 ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931080005 วัสดุและวิธีการก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031080006 กฎหมายก่อสร้าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5203 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
> bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti
travesti
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.