ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15621062109 อุปกรณ์อาคาร2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25621062110 งานเชื่อมเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35621062113 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับช่างก่อสร้าง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45621062114 การซ่อมบำรุงรักษาอาคาร0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55621062115 เทคนิคคอนกรีต2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65621068001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75621068501 โครงการ0-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85621081001 พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95621081002 วัสดุก่อสร้าง 12-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105621081003 พฤติกรรมโครงสร้างอาคาร2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115621081004 ความปลอดภัยในงานสถาปัตยกรรม2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125621081005 งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135621082001 การออกแบบสถาปัตยกรรม 12-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145621082002 การออกแบบสถาปัตยกรรม 22-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155621082003 การออกเเบบสถาปัตยกรรม 32-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165621082004 การเขียนแบบก่อสร้าง 10-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175621082005 การเขียนแบบก่อสร้าง 20-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185621082006 การเขียนแบบก่อสร้าง 30-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195621082007 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 10-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205621082008 ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215621082009 การทำหุ่นจำลอง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225621082010 การประมาณราคางานก่อสร้าง1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235621082101 การเขียนแบบก่อสร้าง 40-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245621082102 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255621082103 การเขียนเเบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 20-6-2 (6)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265621082104 การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 11-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275621082105 การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 21-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285621082106 การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295621082107 วัสดุก่อสร้าง 22-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305621082108 วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315621082109 พันธุ์ไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325621082110 การปฏิบัติงานจัดสวน0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335621082111 การบำรุงรักษาสวน1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345621082112 การเขียนภาพร่าง0-4-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355621082113 สถาปัตยกรรมไทย1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365621082115 กฎหมายอาคาร2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375621082116 เทคนิคก่อสร้าง 12-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385621082118 กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395621082119 ระบบไฟฟ้าในอาคาร2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405621082120 ระบบสุขาภิบาลอาคาร2-0-2 (2)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415621088501 โครงการ0-4-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425621092004 การระดับ 11-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435621092005 การระดับ 21-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445621191001 ไฟฟ้าเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455621192000 เครื่องมือวัดโทรคมนาคม1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465621192001 เขียนแบบโทรคมนาคม0-3-1 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475621192002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485621192003 วงจรไฟฟ้ากระเเสสลับ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495621192004 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505621192005 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เเละวงจร2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5185 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.