ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
131052102 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม4-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
231052103 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
331052104 หุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม1-3-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
431052105 ปัญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 14-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
531052106 ปัญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 24-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
631052107 วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 14-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
731052108 วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 24-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
831052109 ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
931052201 งานบริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์4-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1031052202 งานบริการระบบอินเทอร์เน็ต2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1131052203 งานซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์4-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1231052204 งานบริการคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรม4-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1331052205 ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์ 14-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1431052206 ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์ 24-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1531052207 วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ 12-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1631052208 วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ 24-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1731052209 ประดิษฐกรรมคอมพิวเตอร์4-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1831052301 ระบบสื่อสารด้วยเส้นใยนําแสง2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1931052302 ระบบสื่อสารดาวเทียม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2031052303 ระบบสื่อสารไมโครเวฟ1-3-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2131052304 ระบบสายส่งและสายอากาศ2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2231052305 ระบบเรดาร์และโซนาร์4-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2331052306 ปัญหาพิเศษโทรคมนาคม 12-2-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2431052307 ปัญหาพิเศษโทรคมนาคม 22-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2531052308 วิทยาการก้าวหน้าโทรคมนาคม 12-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2631052309 วิทยาการก้าวหน้าโทรคมนาคม 24-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2731052310 ประดิษฐกรรมโทรคมนาคม2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2831052401 ระบบกระจายเสียงและภาพ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2931052402 ระบบโทรทัศน์ CCTV2-2-3 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3031052403 ระบบสตูดิโอ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3131052404 ปัญหาพิเศษระบบเสียงและภาพ 14-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3231052405 ปัญหาพิเศษระบบเสียงและภาพ 24-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3331052406 วิทยาการก้าวหน้าระบบเสียงและภาพ 14-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3431052407 วิทยาการก้าวหน้าระบบเสียงและภาพ 24-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3531052408 ประดิษฐกรรมระบบเสียงและภาพ4-0-3 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3631054101 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 10-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3731054102 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 20-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3831054103 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 30-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3931054104 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 40-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4031054201 ปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 10-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4131054202 ปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 20-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4231054203 ปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 30-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4331054204 ปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 40-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4431054301 ปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม 10-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4531054302 ปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม 20-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4631054303 ปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม 30-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4731054304 ปฏิบัติงานระบบโทรคมนาคม 40-0-4 (0)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4831054401 ปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ 10-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4931054402 ปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ 20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5031054403 ปฏิบัติงานระบบเสียงและภาพ 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5185 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.