ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
15620002004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25620002005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35620002006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45620009206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
55620009210 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 10-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
65620010003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-2 (3)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
75620011001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
85620011002 การเป็นผู้ประกอบการ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
95620011003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
105620011004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลานามัยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
115620011006 กฎหมายแรงงาน1-0-1 (1)วิชาชีพพื้นฐานกลุ่มวิชาสังคมศึกษาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
125620011008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
135620011009 การเป็นผู้ประกอบการ2-9-2 (2)เลือกเสรีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
145620012001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
155620012002 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
165621001001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
175621001002 วัสดุช่างอุตสาหกรรม2-0-2 (2)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
185621001003 งานฝึกฝีมือ 10-6-2 (6)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
195621001005 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
205621001006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
215621001007 งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
225621001008 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
235621001009 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
245621001301 เขียนแบบเบื้องต้น1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
255621001303 ศิลปะและภาพร่าง1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
265621001304 กฏหมายก่อสร้าง2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
275621012001 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
285621012002 งานเครื่องยนต์ดีเซล2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
295621012003 งานส่งกาลังรถยนต์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
305621012004 งานเครื่องล่างรถยนต์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
315621012005 งานไฟฟ้ารถยนต์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
325621012006 เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-2 (2)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
335621012007 กลศาสตร์เครื่องกล3-0-3 (3)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
345621012008 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
355621012009 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
365621012101 งานเครื่องยนต์เล็ก1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
375621012102 งานจักรยานยนต์1-6-3 (7)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
385621012103 งานปรับอากาศรถยนต์1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
395621012104 งานบำรุงรักษารถยนต์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
405621012105 การขับรถยนต์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
415621012106 งานวัดละเอียดช่างยนต์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
425621012107 คณิตศาสตร์ยานยนต์2-0-2 (2)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
435621012108 กลศาสตร์ยานยนต์2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
445621012109 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์2-3-3 (5)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
455621012111 งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์1-6-3 (7)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
465621012113 งานประดับยนต์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
475621012115 งานบริการรถยนต์ 1*-*-4 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
485621018001 ฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
495621018501 โครงการ*-*-4 (4)วิชาชีพสาขางานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
505621019002 งานแก๊สรถยนต์1-3-2 (4)วิชาชีพสาขาวิชาแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5185 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.