ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
132001011 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
232002006 พฤติกรรมผู้บริโภค3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
332002012 ศิลปการขายชั้นสูง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
432012001 การบัญชีชั้นกลาง 12-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
532012002 การบัญชีชั้นกลาง 22-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
632012003 การบัญชีต้นทุน 12-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
732012004 การบัญชีต้นทุน 22-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
832012005 การบัญชีชั้นสูง 12-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
932012006 การบัญชีชั้นสูง 22-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1032012007 การบัญชีภาษีอากร3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1132012008 การตรวจสอบภายใน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1232012009 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1332012010 ระบบบัญชี3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1432012011 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1532012012 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1632012013 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1732012014 การสอบบัญชี3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1832012015 การบัญชีเฉพาะกิจการ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1932012016 การบัญชีรัฐบาล3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2032012017 การบัญชีธนาคาร3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2132012018 การบัญชีบริหาร3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2232012019 การบริหารสินค้าคงคลัง3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2332012020 การวิเคราะห์ทางการเงินด้วยโปรแกรมตารางงาน3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2432012021 การบัญชีเพื่อการจัดการ3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2532012022 การบัญชีธุรกิจโรงแรม3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2632012023 การบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2732012024 การบัญชีธุรกิจสถานพยาบาล3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2832014001 การบัญชี 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2932014002 การบัญชี 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3032014003 การบัญชี 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3132014004 การบัญชี 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3232016001 โครงการ0-8-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3332022001 การจัดการขาย3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3432022002 การวิจัยตลาด3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3532022003 กลยุทธ์การตลาด3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3632022004 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาด3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3732022005 การส่งเสริมการขาย3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3832022006 พฤติกรรมผู้บริโภค3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3932022007 การบริหารธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4032022008 การตลาดเพื่อการส่งออก3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4132022009 เทคนิคการนําเสนอ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4232022010 การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4332022011 การบริหารการจัดซื้อ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4432022012 ศิลปการขายชั้นสูง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4532022013 การสร้างตราสินค้า3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4632022014 หลักการจัดการการกระจายสินค้า3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4732022015 บริหารการขายตรง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4832022016 การบริหารการตลาด3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4932022017 การตลาดทางตรง3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5032022018 การบริหารการจัดจําหน่าย3-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5182 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |