ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
132114204 การบริหารร้านสะดวกซื้อ 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
232114205 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจร้านสะดวกซื้อ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
332114301 การบริหารงานสรรพสินค้า 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
432114302 การบริหารงานสรรพสินค้า 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
532114303 การบริหารงานสรรพสินค้า 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
632114304 การบริหารงานสรรพสินค้า 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
732114305 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจสรรพสินค้า5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
832114401 การบริหารงานซูเปอร์เซ็นเตอร์ 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
932114402 การบริหารงานซูเปอร์เซ็นเตอร์ 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1032114403 การบริหารงานซูเปอร์เซ็นเตอร์ 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1132114404 การบริหารงานซูเปอร์เซ็นเตอร์ 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1232114405 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1332114501 การบริหารงานซูเปอร์มาร์เก็ต 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1432114502 การบริหารงานซูเปอร์มาร์เก็ต 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1532114503 การบริหารงานซูเปอร์มาร์เก็ต 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1632114504 การบริหารงานซูเปอร์มาร์เก็ต 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1732114505 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1832114601 การบริหารงานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1932114602 การบริหารงานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2032114603 การบริหารงานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2132114605 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจสินค้าเฉพาะอย่าง5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2232114701 การบริหารงานธุรกิจบริการ 10-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2332114702 การบริหารงานธุรกิจบริการ 20-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2432114703 การบริหารงานธุรกิจบริการ 30-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2532114704 การบริหารงานธุรกิจบริการ 40-0-0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2632114705 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจบริการ5-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2732116001 โครงการ16-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2832122001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 14-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2932122002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 24-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3032122003 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3132122004 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3232122005 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3332122006 ภาษาอังกฤษเพื่องานสํานักงาน4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3432122007 ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3532122008 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3632122009 สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 14-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3732122010 สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 24-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3832122101 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3932122102 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4032122103 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4132122104 ภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4232122105 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานบัญชี3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4332122106 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4432122107 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4532122108 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขาย3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4632122109 ภาษาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4732122110 ภาษาอังกฤษงานแม่บ้าน3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4832122111 ภาษาอังกฤษธุรกิจสถานพยาบาล3-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4932122112 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5032122113 ภาษาอังกฤษโครงงานธุรกิจ4-0-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5183 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |